LMS B/G CC: 7/8 Penta Meet @ North Lakes Park Denton (Bottom finish line)